012 - Objawił On Swoje Tajemnice Swoim Sługom, Prorokom – AMOS 3:7

Jezus-przyjdzie-wkrótce

Bóg jest litościwy i ostrzega całą ludzkość o swoim słowie. On odkrywa swoje plany dużo wcześniej, by ostrzec roztropnych i wiernych. Bóg przemawia do ludzi w snach wizjach, słowie wiedzy i proroctwa. Lecz mówi On poprzez proroków w kluczowych sprawach. Bóg przemówił proroczo do Noego o zniszczeniu ówczesnego świata poprzez powódź. To zajęło 120 lat, Noe czekał, nauczał, wybudował arkę i był zajęty do wyznaczonego momentu. W owym, wyznaczonym czasie nadeszła powódź i spełniło się słowo Boże. Księga Rodzaju 7:16, „Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął go w niej.”

 

A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały, i podniosły arkę ponad ziemię.” Rodzaju 7:17.(To jest wypełnienie się proroctwa.)

  

Bóg nadal pokazuje ludziom swoje miłosierdzie, czyni z człowiekiem przymierze i przychodzi osobiście, by porozmawiać o tym ze swoim przyjacielem i prorokiem, Abrahamem. Przeczytaj Rodzaju 20:7, pierwszy raz, kiedy Bóg nazwał człowieka prorokiem. Pan Bóg odwiedził Abrahama, by przedyskutować sprawy, które ukazały mu się w niebie. Jak Sodoma i okoliczne miasta zanieczyściły siebie przed Bogiem. Rodzaju 18:17, „a Pan mówił: czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Pan zamierzał zniszczyć Sodomę, Gomorę i okoliczne miasta. Abraham jako prorok wstawiał się za tymi miastami. Pan powiedział, że jeżeli znajdzie 10 prawych ludzi w tych miastach, wtedy ich nie zniszczy; lecz taki rezultat posiadało jedynie trzech ludzi; Lot i jego dwie córki. Zniszczenie Sodomy i Gomory zostało pokazane prorokowi bezpośrednio przez samego Boga i w tym przypadku wypełniło się w ciągu kilku godzin w porównaniu do tego za Noego.

  

Bóg zważa na swe słowo, by je spełnić. On także potwierdza swoje słowo. On powiedział ABRAHAMOWI, że jego nasienie będzie na obcym i wrogim kraju przez 400 lat, lecz ocali ich i ukarze tamten naród – Egipt. W Rodzaju 50:24-25, Bóg potwierdził to poprzez Józefa „Gdy was nawiedzi Pan Bóg, wynieście stąd też kości moje.” Bóg zważa na swoje słowo dane Abrahamowi, potwierdził to w Józefie i wypełnił w Mojżeszu.Kiedy nastał wyznaczony czas, by wypełnić PROROCTWO dane Abrahamowi, Bóg wysłał Mojżesza, by powiedział Faraonowi; „WYPUŚĆ MÓJ LUD, ABY URZĄDZIŁ NA PUSTYNI UROCZYSTOŚĆ KU MOJEJ CZCI.” Wyjścia 5:1

 

I WYPEŁNIŁO SIĘ TO POD KONIEC CZTERYSTU TRZYDZIESTU LAT, NAWET WYDARZYŁO SIĘ TO W TEN SAM DZIEŃ, ŻE WSZYSCY LUDZIE PANA ZASTĘPÓW WYSZLI Z EGIPTU.”

 

Bóg przemówił do proroków na temat przyjścia ZBAWCY i kwestii 70ciu TYGODNI DANIELA. Prorok Izajasz prorokował o przyjściu Pana w Izajaszu 9:6 i wydarzyło się to poprzez narodziny Jezusa Chrystusa, Łukasz 2:10-14. „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” W wersecie 25, Symeon widział zbawienie i pocieszenie dla Izraela, Pana Chrystusa. W ten sam sposób w wersetach 36-38 prorokini Anna przyszła i także zobaczyła Pana i mówiła o nim ludziom. Kto wie, jak wielu ludzi, biorąc pod uwagę proroków w owych czasach, oczekiwało Pana. Kiedy, gdzie i jak przyjdzie Pan, było zagadką dla wszystkich. Ludzie kościoła, Rabbi itd. Wiedzieli gdzie się urodzi, a niektórzy znali sezon, lecz brakowało objawienia Ducha Świętego na ten temat. Mateusz 2:3-8 ujawnia Heroda, naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, zaniepokojonych narodzinami JEZUSA CHRYSTUSA.

 

 

I POWIEDZIELI DO NIEGO, W BETLEJEM JUDZKIM; GDYŻ TAK NAPISALI PROROCY,” Micheasz 5:2 i Mateusz 2:5

 

To pokazuje nam, jak Bóg ujawnia rzeczy jego prorokom, którzy następnie podają je do wiadomości tym, którzy będą uważali. Jedna rzecz jest ważna, by NIE być po stronie Heroda ani uczonych w piśmie, jeśli chodzi o proroctwa. Bądź po tej samej stronie, co pasterze, trzej mędrcy ze wschodu, Symeon, Anna i uczniowie, głównie rybacy i ubodzy.

 

Rodzaju 20:7

 

Bóg objawił Danielowi koniec czasu i wydarzenia, które po nim nastąpią, ważne jest, by uważać na Ducha gdy mówił do kościołów wszystkich wieków. Te wydarzenia nadchodzą i nic ich nie zatrzyma. Daniel 12:1-4. W Mateuszu 24:21 Nasz Pan przepowiedział tę samą rzecz, „Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.” To jest miłosierdzie Boże, że powiedziano nam o wszystkich tych rzeczach, zanim one się wkrótce spełnią. Jezus powiedział w Św. Janie 14:3, idę przygotować ci miejsce, znowu przyjdę i przyjmę cię do siebie; tam, gdzie Ja będę, będziesz i ty.

  

Bóg w swojej dobroci przepowiedział, znowu poprzez mężczyzn i kobiety Boże o rzeczach, które nadejdą. Apostołowi Janowi dał księgę objawienia, ostateczny nacisk i nadal czyni ją bardziej zrozumiałą każdego dnia. To jest czas, by się obudzić ze snu, ponieważ nadeszła godzina, nie bój się, bo On jest wierny, on cię wezwał i nie zawiedzie nikogo ze swoich ludzi w imię Jezusa Chrystusa, Amen. Hiob 35:10 „A nikt nie mówi: Gdzie Bóg, mój Stwórca, co nocy użycza pieśni wesela.” W księdze Objawienia odnajdujemy punkty kulminacyjne proroctw Bożych poprzez proroków do jego ludzi. Objawienia 1:12-16; 19:9-16, 22:12-16, to mówi BÓSTWO. To samo, które zaczęło mówić do człowieka, od czasów Ogrodu Eden, nadal mówi teraz. Objawienia 16:16-21; 20:1-15 to Bóg wydający OSTATECZNY WYROK. Jaki będzie twój końcowy dom, NIEBO CZY PIEKŁO. Sprawdź siebie, jak bardzo Jezus Chrystus jest w tobie.

  

Bóg nie pozostawia swoich ludzi bez świadectwa w każdej sytuacji. Spójrz na świat, a zobaczysz, że Bóg przemawia, ale synowie ludzcy nie słuchają. Bóg jest na poważnie, powiedział On w księdze Mateusza 24:35.

 

NIEBIOSA I ZIEMIA PRZEMINĄ, LECZ MOJE SŁOWA NIE PRZEMINĄ.”

 

Bóg dał nam wielu świadków na przestrzeni lat, dobrych ludzi, którzy ostrzegali świat przed przyjściem Pana i końcem czasu. Niektórzy z tych ludzi, wliczając WIGGLESWORTHA, CHARLESA PRICE’A, EVANA ROBERTSA, WILLIAMA BRANHAMA, NEALA FRISBY I INNYCH. Przeczytaj ich książki i kazania, a dowiesz się z pewnością, że Bóg nadal objawiał swoje tajemnice swoim sługom prorokom. Fascynujące w tym wszystkim jest to, że wszystkie proroctwa wszystkich wieków dochodzą do szczytu. Bóg w Rodzaju 2:1-2, odpoczywał 7mego dnia po stworzeniu niebios i ziemi i wszystkich jej mieszkańców. Bóg stwarzał w sześć dni i odpoczywał w siódmym. Bóg podobnie pracował z człowiekiem przez niemal sześć dni, a dzień Jego odpoczynku, Millenium nadchodzi, który jest dniem siódmym. Bądź gotów, gdyż Pan jest w drodze, On już wyszedł, a ta długa podróż zaraz się skończy. Hebrajczyków 9:28 mówi, „drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy go oczekują ku zbawieniu.”

 

 

Stan Kalifornia jest stanem, który zamieszkują ludzie wszystkich narodowości. Kalifornia jest stanem niczym urodzajne równiny Sodomy i Gomory {RODZAJU 13:10}, nawet jak ogród Pana. San Francisco i Los Angeles są jak te dwa miasta, bogate, ze świetnym życiem nocnym, modą, sodomitami, centrami rozrywek, a pośrodku są bojaźliwi Boga ludzie niczym prawy Lot i jego dom, który ubolewał nad tym, co działo się w jego miastach. Jest wielu ludzi Boga i prawdziwych chrześcijan w tym stanie, lecz proroctwo ma swoje miejsce. Nie chcesz zderzać się z proroctwem, ponieważ nie możesz wygrać, to jest problem wielu ludzi dzisiaj. Nie powiedziano nam, dlaczego Lot nawet kiedy był już dręczony w swym duchu wydarzeniami w Sodomie i Gomorze, nie wyprowadził się, ani nie skontaktował z Abrahamem dla modlitwy i rady. On ucierpiał stratę wszystkiego, wliczając w to utratę żony. Jeżeli wyszedłby przed wyrokiem, ocaliłby wszystko, łącznie z żoną, a jego córki nie sądziłby, że nie ma żadnego mężczyzny, by dać im dziecko. To wszystko wydarza się, kiedy nie ma wizji, proroctwa, snu ostrzegawczego ludzi nawet Lota i nas dzisiaj. Lecz dziś Bóg nie pozostawił nas bez świadka.

  

Bóg może nam pomóc, ostrzegając, ale nie będzie za nas przestrzegał swojego słowa. Proroctwo jest informujące, prowadzące, ostrzegające, daje pojęcie czasu i pór roku, obdarza błogosławieństwami i dużo więcej. W 1965, 29 kwietnia w Los Angeles w Kalifornii, brat William M. BRANHAM dawał kazanie pod tytułem ‘wybór oblubienicy’. W tej wiadomości, nauczał wzywając ludzi, by żałowali swych grzechów i zwrócili się do Boga, że to miasto w jednym z tych dni spadnie w morze, miliony ludzi zginą, posiadłości będą stracone, budynki, drogi, mosty itd. już ich nie będzie. W swoim proroctwie powiedział, że będzie to zasługą katastrofalnego trzęsienia ziemi.

  

II Kronik 20:20

 

Neal Frisby jest kolejnym proroczym człowiekiem Boga, któremu Pan ujawnił poprzez proroctwo sprawy Kalifornii we wczesnych latach 60tych. W swoich pismach, wspomniał on o katastrofalnym trzęsieniu ziemi nadchodzącym do Kalifornii. Mówił on o Los Angeles, San Francisco, nawet rozszerzając o Arizonę. Tego rodzaju zniszczenie będzie ręką Boga; nie daj się w nie złapać. Nawet jeżeli jesteś uparty i odrzucasz zważanie na ostrzeżenie Boże, możesz stracić swoje życie, a Jezus Chrystus może nadal cię zabrać; tylko ty wybrałeś spieranie się z proroctwem. W ustach dwóch lub trzech świadków zostanie ustanowione każde słowo. Bóg objawia swoje tajemnice swoim sługom prorokom.

 

Naukowcy potrafią przewidzieć gdzie nastanie silne drżenie, w sensie ogólnym; lecz to badanie jeszcze nie zezwala przewidzieć dokładnych lokalizacji czy też szczegółów czasu. Poważne trzęsienia ziemi, które mogą powodować tsunami, wymiotły miasta i ludność. Wulkan działa zarówno na lądzie, jak i morzu, one wszystkie są w dyspozycji Boga. W naszych czasach powinniśmy dobrze pamietać, że w 1985 w Nevado del Ruiz, wulkan wyniszczył cztery miasteczka w Andach Kolumbijskich wraz z 20 000 ludzi. Ci ludzie zostali żywcem pogrzebani w śnie, kiedy gorący wulkaniczny popiół przetoczył się przez ich miejscowości w nocy.

 

 Bóg jest cierpliwy i wytrzymały wobec synów ludzkich, lecz ma określony czas, by wypełnić swoje słowa swym sługom prorokom. Bóg w swoim miłosierdziu mówi do ludzi, nie wiemy dlaczego; by ostrzec ludzi na różne sposoby o swoich planach dla ich własnego dobra. W 1937 roku jedna z takich sytuacji wydarzyła się 17letniemu chłopcu ze wsi o imieniu JOE BRANDT. Był on w szpitalu Fresno z powodu upadku z konia i był w stanie pół-śpiączki. Wchodził i wychodził w stan świadomości. On miał kilka wizji i był w stanie napisać co widział, gdy był świadomy. Bóg stwarza sytuacje i czyni, co chce, jak w tej sytuacji, gdy dawał temu młodemu chłopcu wizje tego, co nastąpi. Jego wizje zaczynały się formowaniem obrazu, potem przeszły w obraz, kolor, zapach, dźwięki i ruch. Sceną było Los Angeles. Widział je coraz większe i większe, autobusy i samochody o dziwnych kształtach zatłoczone ulice jak to jest dzisiaj. Pokazano mu przyszłość Los Angeles. Widział zegar na Boulevard, widział, że była za dziesięć czwarta. To słoneczne popołudnie było jak wczesna wiosna. Pięć minut później zaczął czuć coś jak siarkę, jak śmierć i nadchodziło to znad oceanu, sącząc się do atmosfery poprzez ziemię (może to być linia uskoków).

 

Następnie uderzyło trzęsienie ziemi; potem głośny hałas i setki dźwięków. Potem wszystkie rodzaje dźwięków dzieci, kobiety i zwariowani mężczyźni z koczykami w uszach według jego opisu tego, co widział. (Czy ludzie zdają sobie sprawę, ze wzrostu mężczyzn noszących dzisiaj kolczyki, jakie jest tego pochodzenie czy było tak pośród uczniów JEZUSA CHRYSTUSA. Wyobraź sobie Apostoła PIOTRA ze zwisającymi kolczykami lub Apostoła PAWŁA). Słyszał on potworne płacze, a woda nadal napływała. Ziemia zaczęła się przechylać niczym piknikowy stół w kierunku morza. On widział wszystko od San Bernardino Mountains do Los Angeles, jak zsuwa się do morza. Jego wizje przeniosły się do San Francisco, które przewróciło się jak naleśnik do morza. Widział tamę Boulder Dam pękającą i zamykający się wielki kanion Grand Canyon. Są inni pospolici ludzie, którzy widzieli takie rzeczy w snach, lecz ludzkość twierdzi, że są optymistami. Czas pokaże jaka sytuacja będzie prawdziwa.

  

Lecz Bóg ujawnia swoje tajemnice swoim sługom prorokom. Ludzie Boży ostrzegli o Kalifornii, teraz ten problem spoczywa na człowieku, niektórzy sądzą, że się pomodlą i zmienią proroctwa, inni myślą, że mają wystarczająco wiary, by przetrwać burzę, jeszcze inni myślą, że to nie jest ważne. Jakiekolwiek jest twoje przekonanie, pomódl się prosząc Boga o mądrość. Lot cierpiał stratę w Sodomie, pomimo faktu, że aniołowie trzymali jego rękę i rękę jego rodziny. Żonie się nie udało. Upewnij się, że masz Abrahama, który wstawia się za tobą, anioła, by ciągnął cię za rękę i siłę umysłu, by patrzeć na to, co nadchodzi. Mądrość to istotna rzecz, mądrość z góry. Uwierz jego prorokom.

  

II KRONIKI 20:20 ZAUFAJCIE PANU, BOGU WASZEMU, A OSTANIECIE SIĘ, ZAUFAJCIE JEGO PROROKOM, A BĘDZIE SIĘ WAM POWODZIŁO.

 

Napisane przez Douglasa E. Amobi

 

OBJAWIŁ ON SWOJE TAJEMNICE SWOIM SŁUGOM, PROROKOM – AMOS 3:7

 

pdf-download